Descriere

CCMD

Entitate care funcţionează în cadrul Universităţii „Babeş-Bolyai”, Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Mediului (înfiinţat prin Hotărârea Senatului din 31.10.2005, înregistrată cu nr. 20317/11.11.2005), fiind înscris în Registrul Naţional al Elaboratorilor de Studii pentru Protecţia Mediului nr. 104/15.12.2009 cu competenţe în elaborarea RM, RIM, BM, RA, RS, EA.

 

Misiunea CCMD

Iniţiază şi dezvoltă studii, acţiuni şi proceduri pentru diminuarea pericolului de apariţie şi producere a unor categorii de riscuri şi a unor tipuri de dezastre antropice precum şi acţiunile de protecţie şi de intervenţie pentru limitarea, localizarea şi înlăturarea situaţiilor de risc sau de dezastru antropic.

 

Regulamentul de funcționare a CCMD

 

Activităţile Centrului

Activităţi pentru implementarea, dezvoltarea şi exploatarea facilităţilor şi serviciilor

 • realizarea şi înnoirea permanentă a unei baze de date privind amplasamentul agenţilor economici ce prezintă riscuri şi hazarduri deosebite,
 • realizarea şi înnoirea permanentă a unei baze de date privind accidentele industriale din regiune.

Activităţi de formare perfecţionare a resurselor umane implicate în realizarea facilităţilor şi serviciilor

 • activităţi de training ştiinţific şi industrial – formarea de formatori pentru elaborarea studiilor şi rapoartelor de evaluare şi management al riscurilor tehnologice,
 • activităţi de instruire pe termen scurt şi mediu (formare continuă) – cursuri postuniversitare, mobilităţi în reţea şi în reţeaua virtuală.

Studii de fezabilitate

Modele şi metode noi de evaluare şi management a riscurilor şi dezastrelor antropice

Suporturi de curs, manuale

Elaborarea de propuneri şi implementarea proiectelor de cercetare

Coordonarea lucrărilor de licenţă şi masterat a studenţilor de la specializările domeniului de Ingineria Mediului (nivel licenţă) şi Evaluarea Riscului şi Securitatea Mediului (nivel master).

 

Direcţii de Cercetare

Direcţiile majore de cercetare ale centrului sunt:

 • Prevenirea şi reducerea hazardurilor naturale, tehnologice şi de tip NATECH (NAtural Hazards Trigger TECHnological Accidents)
 • Calitatea și vulnerabilitatea resurselor de apă
 • Teledetecție și monitorizarea atmosferei și GIS
 • Educaţie de mediu – pregătirea populaţiei pentru situaţii de urgenţă
 • Evaluarea impactului factorilor de risc asupra mediului
 • Hazard şi risc în industrii poluante
 • Sisteme integrate de management al mediului. Cele mai bune tehnologii disponibile
 • Situri contaminate şi managementul deşeurilor și tehnologii de bioremediere
 • Reducerea riscului de dezastre şi infrastructura critică

 

Direcţii de consultanţă

 • Studii de evaluare a impactului asupra mediului
 • Bilanţuri de mediu
 • Rapoarte de securitate pentru prevenirea accidentelor industriale majore, Ón contextul directivei SEVESO II (HG 95/2003) și III (2012/18/EU)
 • Rapoarte de amplasament pentru stabilirea stării calităţii mediului, Ón contextul directivei IPPC (OUG 34/2002).

Dotări

Centrul dispune de spaţii Ón cadrul Facultăţii de Ştiinţa şi Ingineria Mediului, precum şi de echipamente necesare pentru aplicaţii software specifice: modelarea şi simularea poluării cu substanţe chimice periculoase Óntr-o instalaţie industrială, a poluării accidentale a apelor şi solurilor, simularea unor accidente survenite Ón timpul transportului, manipulării şi depozitării substanţelor periculoase, evaluarea riscului rezidual Ón instalaţiile industriale vechi, evaluarea riscului rezidual Ón tehnologiile vechi, explozii, incendii, operaţiuni miniere, etc.